DuDu Kids s.r.o. - Vše od dudlíčku po kočárek a náročné rodiče.
Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
Po,St,Pá 11:30-15:00 (omezeno)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 1 500,00 Kč a máte dopravu ZDARMA
Odběr novinek a akcí

Chcete dostávat nejnovější informace o změnách a nových produktech, či akcích ?

Stačí vyplnit e-mail a nic Vám již neuteče. :)

 

         

  1. Úvod
  2. OB.PODMÍNKY
Obchodní podmínky
Reklamační řád 1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).
2. „Spotřebitelská smlouva“ je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
3. „Prodávající“ je firma DuDuKids s.r.o. ICO: 06083897 se sídlem Národní třída 22, 695 01 Hodonín. Prodávající je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
4. Zákazníkem našeho internetového obchodu je „Kupující“. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
5. „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“ je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
6. „Kupující, který není spotřebitel“, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

7. Reklamace na špatné, poškozené nebo neúplné dodané zboží je nutné uplatnit nejpozději do 3dnů od převzetí zboží. A to osobně na prodejnách DuDu Kids s.r.o., nebo písemně na e-mail: info@dudukids.cz  Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.2. Záruční podmínky

1. Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.
2. V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.
3. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.
4. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.
5. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
6. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu, nebo daňový doklad), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
7. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.
8. Spotřebitel při uplatnění záruky má:
* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vrácení zboží do 14 dnů

Zboží zakoupené v internetovém obchodě máte právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od obdržení zásilky. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží nikdy nelze zaslat na dobírku !
Peníze vám budou v souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku zaslány zpět, a to bankovním převodem, nebo vyjímečně složenkou nejpozději do 30-ti dnů ode dne přijetí vrácené zásilky. Podmínky pro vrácení peněz:
1. Od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu doručeno nejpozději v poslední den 14 denní lhůty. Zboží může být po dohodě vráceno i později.
2. Zboží musí být neporušené, neopotřebené v originálním obalu tak, aby mohlo být dále nabízeno zákazníkům.
3. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. U vráceného zboží může být účtován náklad spojený s vrácením zboží. S vrácením zboží je standardně účtován poplatek 99,-Kč za zpětné naskladnění a přezkoušení. ( u náhradních dílů až 200,-Kč)
4. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, či kurýrem bez dobírky. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.
5. V případě software s obsahem autorského díla nesmí být zboží vůbec otevřeno. U hudebních a video nosičů musí být vrácené zboží neporušené v originálním obalu.

6. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.

7. Z hygienických důvodů nevyměňujeme a nebereme zpět použité spodní prádlo.


Rozsah záruky
Záruka se vztahuje na vady zboží, které se projeví po převzetí zboží kupujícím během záruční doby.
Nároky kupujícího ze záruky mimo jiných případů zanikají:
* pokud nebyla vada reklamována v záruční době
* při svévolných změnách původních údajů v záručním listě provedených kupujícím
* při neodborné instalaci, opravách, úpravách nebo jiných neodborných zásazích
* při užívání, obsluze a zacházení se zbožím v rozporu s výrobcem přiloženým návodem k obsluze
* porušením ochranných nálepek či pečetí, pokud jimi výrobce výrobek opatřil
* poškozením zboží působením živlů
* při poškození způsobeném jinými vnějšími vlivy (nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy indukované na telefonní lince nebo napájecím zdroji atd.).


3. Vyřízení Reklamace

1. V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.
2. Kupující je oprávněn vyžadovat záruční opravu v autorizovaných servisních střediscích, jejichž seznam je přiložen k dokumentaci ke Zboží, případně jej sdělí Prodávající na dotaz Kupujícího.
3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.
4. Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu nebo servisnímu středisku, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.
5. Servisní středisko po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.
6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.
7. Při jakékoli návštěvě servisního technika u Kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Bez takovéhoto protokolu není návštěva servisního technika brána v potaz.
8. Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle 518 346 725.
9. V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti nebo na některé z provozoven. 

10. Náklady na vrácení zboží (poštovné) platí kupující.4. Odmítnutí převzetí objednané zásilky

Pokud zákazník odmítne objednané zboží přijmout nebo jej nevyzvedne a zásilka nám bude dopravcem vrácena, budeme po něm požadovat úhradu nákladů, spojených s odesláním zásilky ve výši 110,- Kč na účet č. 2300451486/2010 (jako var.symbol nutno uvést číslo objednávky). Jestliže tak zákazník neučiní do 10 dnů po obdržení emailu, kde jsou uvedena data platby, vyhrazujeme si právo zveřejnit jeho jméno, příjmení a bydliště v internetovém seznamu, kde jsou uváděni jména lidé, kteří si bezdůvodně odmítají převzít objednané zboží. Tento seznam je umístěn na http://nespolehlivizakaznici.cz/ a veškeré údaje v něm zveřejněné splňují podmínky zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Toto opatření bylo zvoleno z důvodu ochrany ostatních obchodníků před zákazníky, kteří nerespektují závazné podmínky, k jejichž dodržování se odesláním objednávky zboží zavázali. Ostatní obchodníci mají tak možnost objednávky takových občanů blokovat. K tomuto opatření přistupujeme velice neradi, ale máme zájem bránit internetové obchodování před některými občany, kteří si zřejmě neuvědomují, že díky jejich nezodpovědnému chování vznikají obchodníkům naprosto zbytečné náklady (vyřízení objednávky + vystavení dokladů, zabalení zboží, jeho expedice, doprava....), které jim již nikdo nevrátí.

 

Uživatel provedením objednávky nebo registrace souhlasí se zařazením svého kontaktu do newsletteru.


V případě nejasností si můžete cokoli ověřit přímo na tel: 518 346 725 (prodejna).

EET - běžný režim

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 

Ochranná osobních údajů

Informace o nakládání s osobními údaji firmou DuDu Kids s.r.o.


Firma DuDu Kids s.r.o. působí při zpracování osobních údajů jako správce a určuje tak, za jakým účelem a jakými prostředky bude docházet ke zpracování osobních údajů.


Které údaje zpracováváme?


  Údaje poskytnuté zákazníky. Firma DuDu Kids s.r.o. zpracovává osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při registraci eshopu firmy DuDu Kids s.r.o nebo při vytvoření Vaší objednávky.
  Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu a v případě zákazníků i jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a platební údaje. Pokud budete chtít, můžete uvést i další údaje, například adresu zaměstnání nebo poznámku o možných časech doručení.
  Údaje ze sociálních sítí. Pokud pro registraci využijete sociální síť Facebook, umožníte firmě DuDu Kids s.r.o. také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.
  Firma DuDu Kids s.r.o. nesbírá ani jinak nezpracovává jakékoli citlivé osobní údaje zahrnující např. údaje o Vašem zdravotním stavu, vyznání či přesvědčení, rodinný stav apod.


 K čemu zpracováváme osobní údaje?
  Pro vyřízení Vaší objednávky, tj. pro splnění smlouvy mezi firmou DuDu Kids s.r.o. a zákazníkem, využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování objednávky, její zpracování, včetně zaplacení a doručení objednaného zboží. Pokud nejsou údaje poskytnuty nemůžeme vyřídit Vaši objednávku.
  Pro nabídku našich produktů zákazníkům firmy DuDu Kids s.r.o. formou obchodních sdělení využíváme především emailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS nebo MMS. V tomto případě zasíláme obchodní sdělení o produktech souvisejících se zbožím, které jste u nás již zakoupili.  Firma DuDu Kids s.r.o. tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Zákazníkům, kteří se po nabytí účinnosti těchto pravidel v rámci objednávky na eshopu DuDu Kids s.r.o. zaregistrují, můžeme obchodní sdělení zasílat na základě souhlasu, který je zcela dobrovolný a jeho neudělení nemá vliv na dokončení Vaší objednávky. Souhlas firmě DuDu Kids s.r.o. udělujete v průběhu registrace na DuDu Kids nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat .
  Pro nabídku našich produktů a propagaci firmy DuDu Kids s.r.o. formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využíváme především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný, a i v případě jeho neudělení můžete nadále plně využívat naše webové stránky. Souhlas firmě DuDu Kids s.r.o. udělujete v průběhu registrace na DuDu Kids s.r.o. nebo později v nastavení Vašeho uživatelského účtu. Vezměte prosím na vědomí, že registraci mohou provádět pouze osoby starší 15 let. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení nebo v nastavení uživatelského účtu.
 Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu se zaměstnancem firmy DuDu Kids s.r.o.do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.


 Jak chráníme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
Přístup do vašeho zákaznického konta je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém kontu vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Naše společnost nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci přímo způsobila.


   Jak  dlouho údaje uchováváme?
Osobní údaje zpracováváme a uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj. po dobu objednávky a záruční doby.
Firma DuDu Kids s.r.o. je povinna uchovávat podle obecně závazných právních předpisů účetní doklady, např. faktury vystavené společností ,dobropisy atd. v souladu se zákonem a to po dobu 10 let od jejich vystavení a veškerou komunikaci 2 roky.
V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.


   Kdo má přístup k údajům?
  V prvé řadě jsou osobní údaje zpracovávány pověřenými zaměstnanci firmy DuDu Kids s.r.o.. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich prac. poměru u firmy DuDu Kids s.r.o.
   Firma DuDu Kids s.r.o.dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro firmu DuDu Kids s.r.o. pro účely a způsobem, které firma DuDu Kids s.r.o. stanoví. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které firma DuDu Kids s.r.o. využívá, patří:
   - přepravní společnosti – Česká pošta, s.p.
   - přepravní společnost GLS
   - přepravní společnost Slovakia Parcel

  Jaká jsou vaše práva?
 Pokud zpracováváme vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů.
V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů.
 Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anomizovány to se však netýká těch osobních údajů, které firma DuDu Kids s.r.o. potřebuje ke splnění zákonných povinností  či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Obchodní podmínky  a zásady ochrany osobních údajíů nabývají účinnosti dne 20.05. 2018

 

 

  • Expedice po celé ČR
  • Dodáváme i na Slovensko
  • Možnost zaslání i do EU

GLS

  TOPlist

Prodejna a servisní středisko pro ČR a SR:
DuDu Kids s.r.o. - Hodonín
Národní třída 22
695 01 Hodonín tel.
+420 518 346 725
 
Partnerská Pobočka - Kuřim
DuDu Kids s.r.o.
Farského 2012/2
664 34  Kuřim  tel: 
+420 511 146 794
Výhradní dovozce a distribuce zn.
Paradise Baby - funkční kočárky
     Logo Paradise Baby
textilní výrobky BARNABA
Plastové výrobky MALTEX
Maltex Baby
Hlavní centrála Hodonín (správa e-shopu)
DuDu Kids s.r.o.
Po,St,Pá 11:30-15:00 (omezeno)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.